Huishoudelijk Reglement

Verenigingsjaar, dansseizoen.

Art. 1

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot  30 september. Het dansseizoen eerste semester loopt van 1 oktober tot  25 december. Het dansseizoen tweede semester loopt van 1 februari tot 1 juni. Gedurende het dansseizoen wordt rekening gehouden met de academische kalender. Er worden in principe geen danslessen gegeven op erkende feestdagen.

Art. 2

Voor de start van de danscursussen wordt er voor elke dansstijl een gratis proefles georganiseerd. Hierbij is iedereen welkom. De inschrijvingen voor de danscurssen gaan open na de proefles van de betrokken dansstijl.

 

Leden, lidgeld, verzekering.

Art. 3

Leden die door het bestuur tot de club worden toegelaten, zijn personen die geacht worden in staat te zijn de lessen te volgen zonder hinder te veroorzaken. Wanneer zij niet in staat zijn zonder hinder de lessen te volgen, kan de dansleerkracht beslissen om hen te verwijderen uit de les en kan het bestuur in bepaalde gevallen beslissen om hen te verwijderen uit de dansclub. Mogelijke voorbeelden van hinder zijn: onder invloed van drugs of alcohol zijn, agressie, beschadiging van materieel en ongepast gedrag.

Art. 4

Inschrijven voor ballroom/latin kan alleen per koppel. Indien men toch alleen wenst in te schrijven komt men op een wachtlijst en indien mogelijk zal het bestuur personen van deze lijst aan elkaar koppelen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen hierop een uitzondering te maken.

Art. 5

Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar

Art. 6

Inschrijving geschiedt na aanmelding op de aangegeven inschrijvingsdag. Bij inschrijving gaan alle betrokken individuen automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement dat ten allen tijden tot hun beschikking staat. Bij aanvang van de dansperiode is het gehele semesterlidgeld verschuldigd, te betalen uiterlijk vóór de aanvang van vierde les. Indien het semesterlidgeld niet betaald is voor deze les kan men worden uitgesloten van de nog komende lessenreeks en kunnen er kosten worden aangerekend voor de voorbije lessen.

Art. 7

Alle leden zijn na betaling van het lidgeld verzekerd voor lichamelijke letsels die zich voordoen tijdens de danslessen of op weg ernaartoe of ervan. Onze verzekeringen worden beheerd door door onze federatie Danssport Vlaanderen

Art. 8

In geval van blessure dient dit gemeld te worden tijdens desbetreffende les aan de dansleerkracht(en) en deze moet(en) het bestuur zo snel mogelijk (binnen 24 uur) op de hoogte brengen. Indien hieraan niet voldaan is, kan geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering.

Art. 9

Lidgelden kunnen enkel volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden bij het voorleggen van een medisch attest. Het bedrag dat wordt terugbetaald wordt bepaald door het GUDc bestuur en is definitief. Hierbij wordt er een administratieve kost van €5 mee in rekening gebracht worden. Het bestuur kan beslissen om hierop een uitzondering te maken.

Art. 10

Het bestuur kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan of diefstal van eigendommen vóór, tijdens of na de lessen.

 

Danslessen

Art. 11

Voor elk van de door de vereniging georganiseerde wekelijkse dansgroepen wordt door het bestuur een docent benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede organisatorische gang van zaken bij de groep. Hij/zij zorgt dat de zaal tijdig open is en dat de apparatuur tijdig is opgesteld. Hij/zij heeft de ledenlijst van de huidige groep en kan controleren wie aanwezig is. Bij problemen wordt het bestuur onmiddellijk verwittigd. Controle van de leden aan de hand van een ledenlijst kan ook gedaan worden door leden van het bestuur.

Art. 12

Het is niet toegestaan tijdens een semester te wisselen van danspartner of van groep. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen hierop een uitzondering te maken.

Art. 13

Tijdens de lessen en activiteiten kunnen leden gefotografeerd worden. Deze foto’s kunnen ten alle tijden gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en doorgegeven worden aan derden. Als lid stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Slotartikel

Art. 14

Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan de beslissing van het bestuur overgelaten.

Dit huisreglement is opgemaakt en goedgekeurd door het bestuur van de Gentse Universitaire Dansclub, Hoveniersberg 24, 9000 GENT, België

Gent,  1 januari 2013