Huishoudelijk Reglement Gentse Universitaire Dansclub

Verenigingsjaar, dansseizoen.

Art.1
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot 30 september. Het dansseizoen eerste semester loopt van 1 oktober tot 25 december. Het dansseizoen tweede semester loopt van 1 februari tot 1 juni. Gedurende het dansseizoen wordt rekening gehouden met de academische kalender. Er worden in principe geen danslessen gegeven op erkende feestdagen.

Leden, lidgeld, verzekering.

Art.2
Leden die door het bestuur tot de club worden toegelaten zijn personen die geacht worden in staat te zijn de lessen te volgen zonder hinder te veroorzaken. Wanneer zij niet in staat zijn zonder hinder de lessen te volgen, kan de dansleerkracht beslissen om hen te verwijderen uit de les en kan het bestuur in bepaalde gevallen beslissen om hen te verwijderen uit de dansclub. Mogelijke voorbeelden van hinder zijn: onder invloed van drugs of alcohol zijn, agressie, beschadiging van materiaal en ander ongepast gedrag.

Art.3
Inschrijven voor ballroom/latin kan alleen per koppel. Indien men toch alleen wenst in te schrijven komt men op een wachtlijst en indien mogelijk zal het bestuur personen van deze lijst aan elkaar koppelen. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen hierop een uitzondering te maken.

Art.4
Inschrijving geschiedt na aanmelding op de website via het inschrijvingsformulier. Bij inschrijving gaan alle betrokken individuen automatisch akkoord met het huishoudelijk reglement dat ten allen tijde tot hun beschikking staat. Bij aanvang van de dansperiode is het gehele semesterlidgeld verschuldigd, te betalen uiterlijk bij aanvang van de eerste les.

Art.5
De eerste les van elke danscursus is een proefles. Bij opzegging van het volgen van de lessen na het begin van de tweede les, is het gehele semesterlidgeld verschuldigd en is het niet mogelijk om (een deel van) het lesgeld terugbetaald te krijgen. Wanneer een lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is een toekomstige inschrijving enkel mogelijk na het voldoen van nog openstaande betalingen.

Art.6
Het lidgeld is inclusief de verzekering. In geval van blessure dient dit meteen gemeld te worden (tijdens desbetreffende les) aan de dansleerkracht en moet dit binnen de 24 uur aan het bestuur gemeld worden. Indien hier niet aan voldaan is, kan geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering.

Art.7
Het bestuur noch de vereniging zelf kan verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van schade aan of diefstal van eigendommen voor, tijdens of na de lessen.

Art. 8
Iedere persoon verbonden aan de UGent of de Associatie UGent kan zich inschrijven met een geldig legitimatiebewijs. Verder is er bij de eerste inschrijving een leeftijdsgrens van 35 bepaald om een laagdrempelige omgeving te creëren voor studenten.

Danslessen

Art.9
Voor elk van de door de vereniging georganiseerde wekelijkse dansgroepen wordt door het bestuur een dansleerkracht benoemd. Deze is verantwoordelijk voor een goede organisatorische gang van zaken bij de groep. Hij zorgt er voor dat de zaal tijdig open is en dat de apparatuur tijdig is opgesteld. Hij heeft de ledenlijst van de huidige groep en kan controleren wie aanwezig is. Bij problemen wordt het bestuur onmiddellijk verwittigd. Controle van de leden aan de hand van een ledenlijst kan ook gedaan worden door leden van het bestuur.

Art.10
Het is niet toegestaan tijdens een semester te wisselen van danspartner of van groep. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen hierop een uitzondering te maken.

Art.11
Tijdens de lessen en activiteiten kunnen leden gefotografeerd worden. Deze foto’s kunnen te allen tijde gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en doorgegeven worden aan derden. Als lid stemt u hier stilzwijgend mee in tenzij u hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Slotartikel

Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan de beslissing van het bestuur overgelaten.
Dit huisreglement is opgemaakt en unaniem goedgekeurd door het bestuur van de Gentse Universitaire Dansclub,
Hoveniersberg 24, 9000 GENT, België

Gent, 1 maart 2017